0% Houston Texans
100% Miami Dolphins
Win Probability